Imi_ i nazwisko
Instytucja e-mail
1. prof.Andrzej
GA_KOWSKI
Politechnika
Pozna_ska
61-464 Poznan, ul.Chmielna 7
tel. : 61-832 03 92
2. Katarztna UJMA-
W_SOWICZ
Politechnika
_l_ska
wasowicz@zeus.polsl.gliwice.pl
3. Danuta
KOROLCZUK
Politechnika
Bia_ostocka
tamara@cksr.ac.bialystok.pl
4. Dr. in_. arch.Marek
CZY_SKI
Politechnika
Szczeci_ska
maczynski@ps.pl
5.Prof. dr. habil.Andrzej
KOHNKE
Politechnika
Gda_ska
mgawd@pg.gda.pl
6. Dr. in_.arch. Hanna
PA_ECKA-
GRABOWSKA
Politechnika
Krakowska
a-0@admin.pk.edu.pl
7. Pawe_
WITCZAK
Politechnika
_ód_ka
pawelbw@p.lodz.pl
8. El_bieta TROCKA
LESZCZY_SKA
Politechnika
Wroc_awska
etl@arch.pwr.wroc.pl
9. Jerzy
GROCHULSKI
Politechnika
Warszawska
sarp@sarp.org.pl
10. Agnieszka
NIEDZIELA
Politechnika
Wroc_awska
niedziellla@wp.pl
11. Krzysztof
CHWALIBÓG
SARP kchwalibog@poczta.onet.pl
12. Grzegorz
CHODKOWSKI
SARP sarp@sarp.org.pl
13. Kazimierz
KOBYLECKI
Ministerstwo
Infrastruktury
Tel. : 22-661 80 69
14. Maria
SAMOVÁ
Prof. Faculty
of Arch.
Bratislava
samova@fa.stuba.sk

15 Wojciech
BOGUS_AWSKI
Politechnika
Bia_ostocka
87-100 Toru_ ul. Hiacyntowa 8
tel. : 56-654 53 53
16. Arkadiusz
ALUK
Urz_d Miasta _odzi bariery@bmp.net.pl
17. Robert
PRENCEL
Urz_d Miasta _odzi rpren@uml.lodz.pl
18. Algimantas
KAN_AS
Architects
Association
of Lithuania
kancas@hotmail.com
19. Marius
_ALIAMORAS
Architects
Association
of Lithuania
mariusarch@hotmail.com
20. Zofia
_Ó_TOWSKA
SARP sarp@sarp.org.pl